Welkom op onze speciale informatie pagina voor het Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Scroll verder voor meer informatie over het PMO!

Beste deelnemer of belangstellende in het Preventief Medisch Onderzoek (PMO),

Werkgevers in Nederland dragen zorgplicht voor hun werknemers gericht op gezond en veilig werken. Het doel hiervan is zorgdragen voor een veilige en prettige werkomgeving mét vitale werknemers. Hiervoor zijn een aantal instrumenten beschikbaar om werknemers in staat te stellen om preventief te kunnen onderzoeken hoe het met de algehele gezondheid gesteld is.

Om te kijken hoe jij en jouw gezondheid er voor staat kan jouw werkgever jou een Preventief Medisch Onderzoek ofwel afgekort PMO aanbieden.

Wat is een PMO

Een PMO is een gericht onderzoek naar de effecten van specifieke arbeids- gebonden risico’s van de medewerkers die aan deze risico’s worden blootgesteld. Het doel van een PMO is het vroegtijdig signaleren en voorkomen van gezondheidsschade als gevolg van risico’s in het werk.

Persoonlijk leefstijladviesgesprek

Het is een persoonlijke gezondheidscheck die eventuele gezondheidsrisico’s in kaart brengt. Dit levert tal van voordelen: inzicht in de mogelijke gezondheidsrisico’s en advies hoe deze kunnen worden voorkomen of kunnen worden aangepakt. Tijdens het PMO wordt dit besproken in de vorm van een persoonlijk leefstijladviesgesprek. Tijdens dit persoonlijke gesprek zullen er realistische adviezen mee worden gegeven. Zeer kleine leefstijlaanpassingen kunnen al zeer grote voordelen opleveren in leefstijl en persoonlijke duurzame inzetbaarheid.

Persoonlijke rapportage

Van ieder onderzoek ontvangt de betrokken deelnemer een persoonlijk advies. Eventuele vastgestelde gezondheidseffecten en de (vermoede) relatie met risico’s in de arbeidssituatie worden vermeld. Voor de individuele deelnemer kan dit resulteren in een advies over te nemen maatregelen ter voorkoming of beperking van gezondheidsschade. Dit kan de eigen werksituatie betreffen, de werkmethode of de manier waarop de deelnemer met zijn of haar gezondheid omgaat.

Vrijwillige deelname

Deelname aan een PMO is altijd vrijwillig. Bij deelname is privacy gewaarborgd. Er wordt alleen gerapporteerd aan de werkgever over de resultaten van het individuele onderzoek na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de deelnemer. De gegevens van de individuele deelnemers die aan het PMO deelnemen, worden vastgelegd in het medische dossier van betrokken deelnemer.

Inhoud van het PMO

De inhoud van het PMO wordt mede bepaald door de specifieke arbeidsrisico’s binnen de sector of bij de werkgever. Als basis bieden wij een PMO Kantoor en een PMO Technisch aan. De onderdelen die hier standaard bij inbegrepen zijn: vragenlijsten gericht op beeldschermwerk/fysieke belasting, biometrisch onderzoek (lengte, gewicht, BMI), Visustest, een vingerprik glucose en cholesterol en het leefstijladviesgesprek. Hier kunnen losse onderdelen aan toe worden gevoegd zoals een hartfilm (ECG), een gehoortest (audiometrie) of een inspanningstest (conditietest).

Werkwijze PMO

  • Het PMO-onderzoek houdt in hoofdlijnen het volgende in:
  • Via werkgever worden deelnemers uitgenodigd en wordt de planning gemaakt;
  • Voorafgaand aan het PMO worden vragenlijsten aan deelnemer toegestuurd;
  • De vragenlijst wordt beoordeeld door de uitvoerder van het PMO;
  • Tijdens het PMO zal er medisch onderzoek worden verricht (o.a. bepaling BMI, longfunctie, bloeddrukmeting, vingerprik);
  • De resultaten van de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten en de uitgevoerde metingen worden vervolgens met deelnemer persoonlijk besproken tijdens het PMO en worden er tips en advies gegeven over veilig en gezond werken;
  • Van alle resultaten ontvangt deelnemer een schriftelijke terugkoppeling middels een persoonlijke rapportage. Hierin zijn alle resultaten verwerkt en voorzien van individuele, realistische adviezen.

Tijdens het onderzoek is er de mogelijkheid om vragen te stellen over de gezondheid en worden er tips gegeven hoe de gezondheid kan worden verbeterd. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur tot een uur en vind vaak op bedrijfslocatie onder werktijd plaats.

Tot slot

Wij benadrukken nogmaals, dat de onderzoeksresultaten niet worden gedeeld met de werkgever. Persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Benieuwd naar hoe jij ervoor staat qua gezondheid? Maak dan gebruik van het PMO en meld je aan bij de werkgever!

Nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen graag!