Wanneer u signalen krijgt van medewerkers dat zij spanningen ervaren onder werktijd, totaal uitgeblust zijn aan het einde van de werkdag of moe de dag beginnen? Of zijn er wellicht signalen dat er sprake is van ongewenste omgangsvormen? Dan is het hoog tijd om daar nader onderzoek naar te doen. Deze zaken vallen onder het onderwerp Psychosociale Arbeidsbelasting. Dit is een onderwerp wat in snel tempo steeds actueler wordt, steeds meer komen medewerkers onder druk te staan door de combinatie werk en privé. Dit kan langdurig verzuim veroorzaken wat u als werkgever voor kunt zijn door tijdig interventies in te zetten.

ViaZuidWest heeft een werkdrukonderzoek opgesteld met gevalideerde vragen naar werkdruk en ongewenste omgangsvormen. Dit onderzoek is een digitale vragenlijst in een anonieme omgeving welke gedurende een bepaalde periode wordt opengesteld voor de medewerkers. Aan de hand van de uitkomsten stellen wij een rapportage op met conclusies en aanbevelingen.