Om ervoor te zorgen dat werknemers gezond en veilig kunnen werken, moet iedere werkgever een overzicht opstellen van alle risico’s die in de organisatie kunnen voorkomen. Dit doet de werkgever in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hiermee kan de organisatie gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

Is de RI&E wettelijk verplicht?

De Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is verplicht voor alle bedrijven met personeel. Het Plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). ViaZuidWest helpt u met het bepalen of u verplicht bent een RI&E uit te voeren en/of te laten toetsen.

U kunt de RI&E zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een Hoger Veiligheidskundige (HVK), in dienst van ViaZuidWest. Voert u de RI&E zelf uit, dan moet de RI&E in de meeste gevallen getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. Heeft u minder dan 25 werknemers in dienst én kunt u gebruik maken van een erkend RI&E instrument? Dan hoeft uw RI&E niet getoetst te worden. In alle overige situaties moet uw RI&E getoetst worden.

De RI&E moet altijd actueel zijn. Bij organisatorische veranderingen moet u uw RI&E dan ook bijstellen. Om ervoor te zorgen dat  bedrijven een (kwalitatief goede) RI&E hebben, is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een meerjarenplan gestart. Zo gaat de Inspectie SZW onder andere strenger toezien op het naleven van de RI&E-plicht. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is, inclusief Plan van aanpak.

Aan de slag met uw RI&E

Het opstellen van een RI&E kunt u met uw bedrijf gemakkelijk zelf doen. Dit is de taak van de preventiemedewerker. Een preventiemedewerker is iemand die zich in het bedrijf (ook) bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In grote bedrijven (> 25 werknemers) moet hier iemand voor zijn aangewezen. In kleine bedrijven is het vaak de directeur die de taken van de preventiemedewerker verzorgt.
Het opstellen en uitvoeren van de RI&E is één van de wettelijke taken van de preventiemedewerker. Ook kan dit worden uitbesteed aan een externe partij. De werkgever of preventiemedewerker kan ook de hulp inschakelen van andere werknemers in het bedrijf. Werknemers
kunnen een goede bijdrage leveren aan het opstellen van de RI&E. Zij hebben tenslotte dagelijks met eventuele risico’s te maken en weten wat er op de werkvloer speelt. Door werknemers te betrekken, zullen zij waarschijnlijk ook eerder het belang zien van nieuwe maatregelen. Zo kunt u samen naar oplossingen zoeken die ook goed passen in de dagelijkse praktijk op de werkvloer. Dáár moeten ze tenslotte vaak toegepast
worden!

Wat zijn de kosten van een RI&E?

Een RI&E is een investering maar het levert u ook veel op. Zo vormt de RI&E de basis voor uw verzuimbeleid en helpt mee uitval en verzuim te voorkomen. De hoogte van de kosten van de RI&E hangt van meerdere factoren af. Neemt u contact met ons op dan informeren wij u over de mogelijkheden.