Soms is de re-integratie van een langdurig zieke werknemer complex, terwijl er tegelijkertijd verplichtingen gelden uit de Wet Verbetering Poortwachter die loonsancties met zich mee kunnen brengen. De arbeidsdeskundige van ViaZuidWest biedt dan uitkomst door de haalbaarheid van de re-integratie te onderzoeken met een arbeidsdeskundig onderzoek. Het eerste doel daarbij is een duurzame terugkeer naar werk binnen de huidige organisatie: spoor 1. Als dat niet mogelijk is, wordt naar een werkplek bij een andere werkgever gekeken:spoor 2.

Wat doet een arbeidsdeskundige?

Een arbeidsdeskundige stelt vast in hoeverre iemand kan werken en hij ondersteunt de werkgever en werknemer bij re-integratie. Hij adviseert over belastbaarheid van werknemers en over de aanpassing van werk, inzet van hulpmiddelen of het zoeken naar ander (passend) werk binnen of buiten de organisatie.

Het doel van de arbeidsdeskundige is om langdurige uitval te voorkomen en een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk te bevorderen. Het werkveld is breed. De expertise ligt op het gebied van belasting en belastbaarheid en wat redelijkerwijs van een werknemer gevraagd kan worden. Ook weet een arbeidsdeskundige veel over sociale wetgeving, is specialist op het gebied van verminderde arbeidsgeschiktheid wetgeving Wet Inkomen naar Arbeidsongeschiktheid (WIA) en de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

Hoe werkt de arbeidsdeskundige?

De arbeidsdeskundige van ViaZuidWest gaat in gesprek met de werkgever en werknemer. Ook wordt een werkplekonderzoek uitgevoerd. Daarnaast heeft de arbeidsdeskundige contact met de arbodienst (bedrijfsarts, casemanager) van de werkgever, UWV en eventuele behandelaars. De bevindingen uit het onderzoek worden gebundeld in een rapportage en teruggekoppeld aan alle betrokken partijen. Dit wordt het Arbeidsdeskundig Onderzoek genoemd.

Wanneer wordt er een Arbeidsdeskundig Onderzoek ingezet?

In de Wet Verbetering Poortwachter wordt aangegeven dat het Arbeidsdeskundig onderzoek (ADO) en het eventueel in te zetten re-integratie traject spoor 2 uiterlijk in de zesde week na het verstrijken van het eerste ziektejaar zijn ingezet. Uiterlijk, dat wil zeggen dat het ook eerder kan worden ingezet als er dusdanige beperkingen zijn dat de werknemer niet meer kan terugkeren in eigen werk.

Wie zet de Arbeidsdeskundige in?

Bij (dreigend) langdurig ziekteverzuim is het belangrijk om zo snel mogelijk te handelen. Helaas gaat er vaak in het eerste ziektejaar veel kostbare tijd verloren doordat er bijvoorbeeld in een laat stadium actie wordt ondernomen of de verkeerde interventies worden ingezet. Met het Arbeidsdeskundig onderzoek kan vaak helder in kaart worden gebracht welke oplossingsmogelijkheden er zijn.

Ons advies is om direct na het bereiken van een medische eindsituatie bij blijvende beperkingen een Srbeidsdeskundig onderzoek uit te voeren. De casemanager van ViaZuidWest, uw verzuimregisseur, houdt dit voor u in de gaten samen met de bedrijfsarts.

Wat kost een Arbeidsdeskundig Onderzoek?

De kosten van een Arbeidsdeskundig onderzoek bedragen € 995,- exclusief btw.